Ochrana osobních údajů GDPR

Osobní data kam patří :

jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod., která jsou součástí objednávky na www.exherbis.cz (dále jen webové strány) , nebo byla společnosti ROSBY CZECH s.r.o. sdělena během registrace na webových stránkách, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití.

Shromážděné osobní údaje nepředáváme třetím stranám, vyjma těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky kam patří poskytovalé hostingu, přepravci apod.

Osobní údaje předáváme pouze v nezbytně nutném rozsahu, potřebnému k úspěšnému vyřízení objednávky.

Kupující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.

Společnost má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Více o: GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

Společnost Rosby Czech s.r.o., sídlem Na bělidle 64/3, Praha 5 IČO 02901340 dbá na ochranu osobních údajů, které nám v souvislosti s objednávkou v eshopu na adrese www.exherbis.cz poskytujete. Osobní údaje zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou shromažďovány na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit emailem na adrese: info"zavináč"rosby.cz.

Zabezpečení Vašich osobních dat

K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba. V nezbytném rozsahu je předáváme je pouze přepravním společnostem, aby bylo možné objednávku doručit. Dalším subjektům je nepředáváme bez Vašeho souhlasu, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat společnost Rosby Czech s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů od obdržení písemného požadavku, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, musíme nejprve ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tyto informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby, abychom mohli Váš požadavek vyřídit co nejrychleji. V případě potřeby má společnost Rosby Czech s.r.o. právo vyžádat si doplňující informace pro Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Doba, po kterou společnost Rosby Czech s.r.o. nemá k dispozici potřebné informaci k identifikaci žadatele, se nezapočítává do lhůty pro vyřízení žádosti.
Společnost Rosby Czech. s.r.o. Má právo zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.)

Aktualizace údajů, právo na opravu

Máte právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Současně Vám sdělujeme, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na výmaz

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů , máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, daňových předpisů či dalších oprávněných zájmů.

Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

a. Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací a řešení pojistných událostí

Společnost Rosby Czech s.r.o. zpracovává (i) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti Rosby Czech s.r.o.), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace.

Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a (ii) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností Rosby Czech s.r.o. je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti Rosby Czech s.r.o.

Registrace a provoz e-shopu

Společnost Rosby Czech s.r.o. zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Rosby Czech s.r.o. je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Služba hlídací pes

Společnost Rosby Czech s.r.o. zpracovává za účelem poskytnutí služby hlídací pes následující osobní údaje potenciálního zákazníka: e-mailová adresa a sledované zboží.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Rosby Czech s.r.o. je nezbytné k poskytnutí služby hlídací pes, tj informování potenciálního zákazníka o dostupnosti ním určeného zboží.

Řešení stížností zákazníků

Společnost Rosby Czech s.r.o. zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Rosby Czech s.r.o. je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.
Soutěže na Facebooku

Společnost Rosby Czech s.r.o. zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Rosby Czech s.r.o. je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami.
Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně označení jménem a příjmením je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svojí Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

Uplatňování nároků společnosti Rosby Czech s.r.o.

Společnost Rosby Czech s.r.o. zpracovává pro účely nároků společnosti Rosby Czech s.r.o. následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje vedeny v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů společnosti Rosby Czech s.r.o..
Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Rosby Czech s.r.o. je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Rosby Czech s.r.o.. Oprávněným zájmem společnosti Rosby Czech s.r.o. je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči společnosti Rosby Czech s.r.o..

Plnění zákonných povinností společnosti Rosby Czech s.r.o.

Společnost Rosby Czech s.r.o. zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až m) za účelem plnění zákonných povinností společnosti Rosby Czech s.r.o..
Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové službě). Zpracování osobních údajů společností Rosby Czech s.r.o. je nezbytné k plnění zákonných povinností společností Rosby Czech s.r.o..

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.
Subjekt údajů má vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním společnosti Rosby Czech s.r.o.:

písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti

b) elektronicky zasláním e-mailu na adresu: info"zavináč"rosby.cz

Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

Soubory cookie

Pokud navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení.

Informace o souborech cookies a jejich využívání společností Rosby Czech s.r.o.

Co je soubor cookie?

Jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb - Google Analytics. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Zasílání novinek na email

Společnosti Rosby Czech s.r.o. Zasílá svým zákazníkům nabídky produktů, slev, akčních a dalších informace prostřednictvím emailu, který nám zákazník sdělí při objednání zboží. Potvrzením souhlasu s Obchodními podmínkami, souhlasí zákkazník s tímto využíváním jeho emailové adresy,. Společnost Rosby Czech s.r.o. Zpracovává tento osobní údaj výhradně k výše uvedeným účelů.účelům a neposkytuje tento údaj žádné třetí straně. Zákazník má právo kdykoli odvolat souhlas se zasíláním informačních emailů společnosti Rosby Czech s.r.o.

V Praze: 10.5.2018


© 2016 - 2018 Rosby Czech s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!